Tel. 010 – 84 20 868      Email: info@levenswerk.net

Privacy beleid

Juli 2023, Versie 2.2 Levenswerk Pagina 1 van 9

Contactgegevens Levenswerk
Adres: Charloisse Lagedijk 918
Postcode en Plaats: 3088 LA Rotterdam
Telefoonnummer: 010 84 20 868
E-mail adres: info@levenswerk.net
Directie: Robert van Schaijk
Functionaris gegevensbescherming: Judith Hallema
E-mail adres: judith@levenwerk.net

  1. Begripsbepalingen
   1.1. Persoonsgegevens: elk gegeven dat herleidbaar is tot een natuurlijke persoon.
   1.2. Zorggegevens: persoonsgegevens die direct of indirect betrekking hebben op de lichamelijke
   of geestelijke gesteldheid van betrokkene, verzameld door een beroepsbeoefenaar in het
   kader van zijn beroepsuitoefening. Dit geldt ook voor beroepsbeoefenaars in opleiding.
   1.3. Verwerking van persoonsgegevens: elke handeling of elk geheel van handelingen met
   betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen,
   ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door
   middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling,
   samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of
   vernietigen van gegevens.
   1.4. Verstrekken van persoonsgegevens: het bekend maken of ter beschikking stellen van
   gegevens.
   1.5. Verzamelen van persoonsgegevens: het verkrijgen van persoonsgegevens.
   1.6. Bestand: elk gestructureerd geheel van persoonsgegevens, ongeacht of dit geheel van
   gegevens gecentraliseerd is of verspreid is op een functioneel of geografisch bepaalde wijze,
   dat volgens bepaalde criteria toegankelijk is en betrekking heeft op verschillende personen.
   1.7. Verantwoordelijke: de natuurlijke persoon, rechtspersoon of het bestuursorgaan dat, alleen
   of samen met anderen, doel en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens
   vaststelt.
   1.8. Bewerker: degene die ten behoeve van de verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt,
   zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zijn onderworpen1.9. Betrokkene: degene op wie de persoonsgegevens betrekking hebben of zijn vertegenwoordiger.

  1. 1.10. Derde: ieder, niet zijnde de betrokkene, die gemachtigd is om persoonsgegevens te

  1. verwerken.

  1. 1.11. Ontvanger: degene aan wie de persoonsgegevens worden verstrekt (bijvoorbeeld bij een

  1. verwijzing).

  1. 1.12. Toestemming van de betrokkene: elke vrije, specifieke en op informatie berustende

  1. wilsuiting, waarmee de betrokkene aanvaardt dat op hem betrekking hebbende persoonsgegevens worden verwerkt.

  1. 1.13. Het Autoriteit Persoonsgegevens: De Autoriteit dat door de landelijke overheid is ingesteld om er op toe te zien dat de verwerking van persoonsgegevens conform de wet geschiedt.

  1. Toepassingsgebied
   Dit reglement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens voor gerechtvaardigde
   doeleinden die in een bestand zijn opgenomen of die bestemd zijn om daarin te worden opgenomen.
   Het gaat zowel om persoonsgegevens die op papier staan als om elektronisch opgeslagen
   persoonsgegevens.
  2. Doel3.1. Het doel van dit reglement is om een praktische uitwerking te geven aan de bepalingen van
  1. de Algemene Verordening Gegevens Beheer, verder te noemen AVG;
   3.2. Dit reglement is van toepassing binnen Levenswerk en heeft betrekking op alle verwerkingen
   van persoonsgegevens van cliënten en medewerkers
  2. Vertegenwoordiging; Mensen met een ziekte of handicap of kinderen onder een bepaalde leeftijd zijn mogelijk niet in staat zijn om zelfstandig hun rechten uit te oefenen, in welk geval ruimte bestaat voor optreden door een
  3. vertegenwoordiger. 4.1; De verantwoordelijke houdt zich bij de toepassing van de AVG aan de volgende aan de WGBO (Wet op de Geneeskundige behandelingsovereenkomst) ontleende regels:
  1. 4.1. Indien de betrokkene jonger is dan 12 jaar, treden de ouders of voogd, die het ouderlijk gezag
   uitoefenen, in de plaats van de betrokkene;
   4.2. Dit geldt eveneens voor de betrokkene die de leeftijd van 12 jaar tot 18 jaar heeft en niet in
   staat kan worden geacht tot een redelijke waardering van zijn belangen;


4.3. Indien de betrokkene in de leeftijdscategorie van 12 tot 16 jaar valt en in staat is tot redelijke
waardering van zijn belangen, treden naast de betrokkene zelf diens ouders of voogd op;
4.4. Een betrokkene van 16 jaar en ouder die in staat is tot een redelijke waardering van zijn
belangen is geheel handelingsbekwaam en hoeft zich niet te laten vertegenwoordigen;
4.5. Indien de betrokkene ouder is dan 18 jaar en niet in staat kan worden geacht tot een
redelijke waardering van zijn belangen ter zake, treedt in volgorde als hieronder
weergegeven, als vertegenwoordiger op:
4.6. De curator of mentor: indien betrokkene onder curatele staat of er ten behoeve van hem het
mentorschap is ingesteld;
4.7. De persoonlijk gemachtigde: indien betrokkene een bepaalde persoon schriftelijk gemachtigd
heeft;
4.8. Echtgenoot of levensgezel: indien de persoonlijk gemachtigde ontbreekt of niet optreedt;
4.9. Een kind, broer of zus van betrokkene: indien de echtgenoot of levensgezel ontbreekt of niet
wenst op te treden;
4.10. De persoon die in de plaats treedt van de betrokkene, betracht de zorg van een goed
vertegenwoordiger. Hij is gehouden de betrokkene zoveel mogelijk bij de vervulling van zijn
taken te betrekken;
4.11. Indien een vertegenwoordiger optreedt namens de betrokkene, komt de verantwoordelijke
zijn verplichtingen die voortvloeien uit de wet en dit reglement na jegens deze
vertegenwoordigen.

  1. Bewaartermijn
   10.1. Levenswerk bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel
   waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
   10.2. Bewaartermijnen van persoonsgegevens:
   Processen Maximale bewaartermijn
   Sollicitatie procedure 4 weken
   Indiensttreding arbeidsovereenkomst 2 jaar
   Verzuimbeheer 2 jaar
   Cliënten administratie 20 jaar
   Processen Minimale bewaartermijn
   Salarisafspraken en arbeidsvoorwaarden 7 jaar
   Loonbelasting en identiteitsbewijzen 5 jaar
   Debiteuren- en crediteurenadministratie 7 jaar

  1. Beveiliging
   De AVG verplicht de verantwoordelijke technische- en organisatorische maatregelen te nemen om
   persoonsgegevens tegen onbevoegde inzage te beschermen.
   De volgende bepalingen gelden ter beveiliging van persoonsgegevens:
   10.1. Er worden niet meer persoonsgegevens verzameld dan nodig zijn voor het doel van de
   verzameling;
   10.2. Alleen direct betrokken medewerkers hebben inzage in persoonsgegevens;
   10.3. Alle persoonsgegevens zijn opgeborgen in afsluitbare kasten, laden, ruimten;
   10.4. Elektronisch opgeslagen persoonsgegevens zijn alleen na ingeven van een persoonlijk
   wachtwoord in te zien;
   10.5. Elektronisch opgeslagen gegevens worden versleuteld verzonden;
   10.6. Medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht betreffende persoonsgegevens.
   In dit kader wordt onder de term ‘medewerkers’ eveneens begrepen: invalkrachten en
   stagiaires. Hierbij geldt de aanvullende bepaling dat op de verantwoordelijke de
   verantwoordelijkheid rust deze categorie medewerkers expliciet en nadrukkelijk bekend te
   maken met het van kracht zijn van dit reglement.

  1. Datalekken
   Vanaf 1 januari 2016 is de meldplicht datalekken van kracht. Deze meldplicht houdt in dat
   zorgorganisaties een datalek van persoonsgegevens verplicht moeten melden aan de Autoriteit
   Persoonsgegevens (voorheen Autoriteit Persoonsgegevens) en in sommige gevallen ook aan de
   betrokken personen.
   Bij een datalek vallen gegevens (data) in handen van derden die daar geen toegang toe zouden mogen
   hebben. Wanneer er sprake is van een datalek maakt Levenswerk vervolgens een afweging of daarvan
   een melding gemaakt moet worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
   12.1. Allereerst Levenswerk bekijkt of er sprake is van een datalek van persoonsgegevens.
   Wanneer het alleen om gegevens van de organisatie gaat hoeft er namelijk niet gemeld te
   worden. Bij persoonsgegevens moet er sprake zijn van een kans op nadelige gevolgen voor
   de bescherming van deze persoonsgegevens.
   12.2. Levenswerk kijkt vervolgens om wat voor soort gegevens het gaat. Er moet een melding
   gemaakt worden als er sprake is van veel gegevens en/of er sprake is van gevoelige
   informatie. Bijvoorbeeld data over iemands geloof, financiële gegevens, medische gegevens,
   psychologische gegevens, wachtwoorden en gegevens die gebruikt kunnen worden voor
   identiteitsfraude (zoals biometrische gegevens, BSN-nummer). Melden bij de Autoriteit
   Persoonsgegevens wordt gedaan binnen 72 uur.
   12.3. Levenswerk maakt een aparte afweging voor het melden aan de betrokken personen.
   Wanneer er melding gedaan wordt aan de betrokken personen moet er ook altijd een
   melding doen aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Een melding aan de betrokken personen
   is nodig als er misbruik gemaakt kan worden van de gegevens. Bijvoorbeeld wanneer
   medische gegevens van een beroemd persoon gelekt zijn en deze mogelijk gepubliceerd
   zullen worden. De persoon kan zich hier dan goed op voorbereiden en eventueel
   maatregelen nemen. Levenswerk meldt dit dan ook zo snel mogelijk!
   Maatregelen om datalekken binnen Levenswerk te voorkomen
    Een goede beveiliging van gevoelige gegevens door versleuteling (encryptie). Daarmee wordt
   voorkomen dat er gegevens na een lek te herleiden zijn tot een persoon.
    Voorkomen dat medewerkers persoonsgegevens verspreiden via de e-mail en/of
   Clouddiensten waar geen contract mee is afgesloten zoals Dropbox.
    Medewerkers geïnformeerd die met persoonsgegevens omgaan over de meldplicht
   persoonsgegevens.
    Levenswerk heeft afspraken over voorkomen datalek met andere organisaties waarmee wordt
   samengewerkt en persoonsgegevens worden uitgewisseld.
    Levenswerk beschikt overeen draaiboek voor het moment dat zich een datalek voordoet.
    Verantwoordelijke aangewezen voor het besluit over het melden en de melding zelf van een
   mogelijk datalek.

  1. Klachten /bezwaarmogelijkheden
   Indien de betrokkene van mening is dat de bepalingen van dit reglement niet worden nageleefd of
   andere reden heeft tot klagen, kan hij zich wenden tot:
   13.1. De verantwoordelijke;
   13.2. De leidinggevende van de verantwoordelijke, waarbij de interne klachtenregeling van
   Levenswerk van toepassing is;
   13.3. Het Autoriteit Persoonsgegevens, met een verzoek een onderzoek in te stellen of de wijze
   van gegevensverwerking door de verantwoordelijke in overeenstemming is met de Wet
   bescherming persoonsgegevens, dan wel gebruik te maken van de AVG neergelegde

beroepsmogelijkheden. (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-
persoonsgegevens/informatie-en-meldpunt-privacy

14; Wijzigingen, inwerkingtreding en inzage van dit reglement

  1. 14.1 Wijzigingen van het reglement worden aangebracht door verantwoordelijke;
   14.2 De wijzigingen in het reglement zijn van kracht vier weken nadat ze bekend zijn gemaakt aan
   betrokkenen;
   14.3 Dit reglement

   1. Verstrekken van persoonsgegevens aan derden
    7.1. Voor de verwerking van persoonsgegevens die bestaat uit het verstrekken van
    persoonsgegevens aan personen buiten Levenswerk of aan andere instellingen is de
    toestemming van betrokkene vereist. Voor de gevallen waarin aan dit vereiste niet behoeft te
    voldaan volgt Levenswerk de regeling in de WGBO (art. 7:457 BW). Dit betekent dat geen
    toestemming is vereist indien de verstrekking plaatsvindt op grond van een wettelijk
    voorschrift (lid 1), aan de vertegenwoordiger van de betrokkene of aan anderen die
    rechtstreeks zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst met betrokkene als
    bedoeld in lid 2 van art. 7:457 BW.
    7.2. Levenswerk verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.
   2. Recht op inzage en afschrift van opgenomen persoonsgegevens 8.1. De betrokkene heeft het recht kennis te nemen van de op zijn persoon betrekking hebbende verwerkte gegevens (recht op inzage); 8.2. De gevraagde inzage en/of het gevraagde afschrift zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken, plaatsvinden respectievelijk worden verstrekt; 8.3. Recht op inzage kan worden geweigerd of beperkt als het een onevenredig nadeel voor een derde met zich meebrengt (bijvoorbeeld wanneer zich in het dossier ook persoonsgegevens van familieleden bevinden). Een besluit tot weigering of beperking van inzage en afschrift wordt genomen door de directie van Levenswerk. 
   3. Recht op aanvulling, correctie of verwijdering van opgenomen persoonsgegevens
   1. 9.1. Op uitdrukkelijk verzoek van de betrokkene worden de verzamelde persoonsgegevens
    aangevuld, gecorrigeerd, afgeschermd voor derden of verwijderd/vernietigd;
    9.2. De betrokkene kan verzoeken om correctie van op hem betrekking hebbende gegevens indien
    deze feitelijk onjuist, voor het doel van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn,
    dan wel in strijd met een wettelijk voorschrift, in de verwerking voorkomen. Correcties
    moeten door Levenswerk worden doorgegeven aan derden, indien zij de onjuiste
    gegevens hebben ontvangen;
    9.3. De betrokkene kan het verzoek om inzage, aanvulling, correctie of verwijdering indienen door
    een mail te sturen naar de functionaris gegevensbescherming, judith@levenswerk.net.
    9.4. De verantwoordelijke bericht de verzoeker binnen vier weken na ontvangst van het
    schriftelijke verzoek tot aanvulling, correctie, afscherming of verwijdering/vernietiging in
    hoeverre hij daaraan wil voldoen. Niet gehonoreerde verzoeken worden schriftelijk
    gemotiveerd;

  9.5. Een gehonoreerd verzoek tot verwijdering/vernietiging van gegevens wordt binnen drie
  maanden na honorering uitgevoerd.

    1. Bewaartermijn
     10.1. Levenswerk bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel
     waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
     10.2. Bewaartermijnen van persoonsgegevens:
     Processen Maximale bewaartermijn
     Sollicitatie procedure 4 weken
     Indiensttreding arbeidsovereenkomst 2 jaar
     Verzuimbeheer 2 jaar
     Cliënten administratie 20 jaar
     Processen Minimale bewaartermijn
     Salarisafspraken en arbeidsvoorwaarden 7 jaar
     Loonbelasting en identiteitsbewijzen 5 jaar
     Debiteuren- en crediteurenadministratie 7 jaar

    1. Beveiliging
     De AVG verplicht de verantwoordelijke technische- en organisatorische maatregelen te nemen om
     persoonsgegevens tegen onbevoegde inzage te beschermen.
     De volgende bepalingen gelden ter beveiliging van persoonsgegevens:
     10.1. Er worden niet meer persoonsgegevens verzameld dan nodig zijn voor het doel van de
     verzameling;
     10.2. Alleen direct betrokken medewerkers hebben inzage in persoonsgegevens;
     10.3. Alle persoonsgegevens zijn opgeborgen in afsluitbare kasten, laden, ruimten;
     10.4. Elektronisch opgeslagen persoonsgegevens zijn alleen na ingeven van een persoonlijk
     wachtwoord in te zien;
     10.5. Elektronisch opgeslagen gegevens worden versleuteld verzonden;
     10.6. Medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht betreffende persoonsgegevens.
     In dit kader wordt onder de term ‘medewerkers’ eveneens begrepen: invalkrachten en
     stagiaires. Hierbij geldt de aanvullende bepaling dat op de verantwoordelijke de
     verantwoordelijkheid rust deze categorie medewerkers expliciet en nadrukkelijk bekend te
     maken met het van kracht zijn van dit reglement.

     1. Datalekken
      Vanaf 1 januari 2016 is de meldplicht datalekken van kracht. Deze meldplicht houdt in dat
      zorgorganisaties een datalek van persoonsgegevens verplicht moeten melden aan de Autoriteit
      Persoonsgegevens (voorheen Autoriteit Persoonsgegevens) en in sommige gevallen ook aan de
      betrokken personen.
      Bij een datalek vallen gegevens (data) in handen van derden die daar geen toegang toe zouden mogen
      hebben. Wanneer er sprake is van een datalek maakt Levenswerk vervolgens een afweging of daarvan
      een melding gemaakt moet worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
      12.1. Allereerst Levenswerk bekijkt of er sprake is van een datalek van persoonsgegevens.
      Wanneer het alleen om gegevens van de organisatie gaat hoeft er namelijk niet gemeld te
      worden. Bij persoonsgegevens moet er sprake zijn van een kans op nadelige gevolgen voor
      de bescherming van deze persoonsgegevens.
      12.2. Levenswerk kijkt vervolgens om wat voor soort gegevens het gaat. Er moet een melding
      gemaakt worden als er sprake is van veel gegevens en/of er sprake is van gevoelige
      informatie. Bijvoorbeeld data over iemands geloof, financiële gegevens, medische gegevens,
      psychologische gegevens, wachtwoorden en gegevens die gebruikt kunnen worden voor
      identiteitsfraude (zoals biometrische gegevens, BSN-nummer). Melden bij de Autoriteit
      Persoonsgegevens wordt gedaan binnen 72 uur.
      12.3. Levenswerk maakt een aparte afweging voor het melden aan de betrokken personen.
      Wanneer er melding gedaan wordt aan de betrokken personen moet er ook altijd een
      melding doen aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Een melding aan de betrokken personen
      is nodig als er misbruik gemaakt kan worden van de gegevens. Bijvoorbeeld wanneer
      medische gegevens van een beroemd persoon gelekt zijn en deze mogelijk gepubliceerd
      zullen worden. De persoon kan zich hier dan goed op voorbereiden en eventueel
      maatregelen nemen. Levenswerk meldt dit dan ook zo snel mogelijk!
      Maatregelen om datalekken binnen Levenswerk te voorkomen
       Een goede beveiliging van gevoelige gegevens door versleuteling (encryptie). Daarmee wordt
      voorkomen dat er gegevens na een lek te herleiden zijn tot een persoon.
       Voorkomen dat medewerkers persoonsgegevens verspreiden via de e-mail en/of
      Clouddiensten waar geen contract mee is afgesloten zoals Dropbox.
       Medewerkers geïnformeerd die met persoonsgegevens omgaan over de meldplicht
      persoonsgegevens.
       Levenswerk heeft afspraken over voorkomen datalek met andere organisaties waarmee wordt
      samengewerkt en persoonsgegevens worden uitgewisseld.
       Levenswerk beschikt overeen draaiboek voor het moment dat zich een datalek voordoet.
       Verantwoordelijke aangewezen voor het besluit over het melden en de melding zelf van een
      mogelijk datalek.

      1. Klachten /bezwaarmogelijkheden
       Indien de betrokkene van mening is dat de bepalingen van dit reglement niet worden nageleefd of
       andere reden heeft tot klagen, kan hij zich wenden tot:
       13.1. De verantwoordelijke;
       13.2. De leidinggevende van de verantwoordelijke, waarbij de interne klachtenregeling van
       Levenswerk van toepassing is;
       13.3. Het Autoriteit Persoonsgegevens, met een verzoek een onderzoek in te stellen of de wijze
       van gegevensverwerking door de verantwoordelijke in overeenstemming is met de Wet
       bescherming persoonsgegevens, dan wel gebruik te maken van de AVG neergelegde

     beroepsmogelijkheden. (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-
     persoonsgegevens/informatie-en-meldpunt-privacy

     14; Wijzigingen, inwerkingtreding en inzage van dit reglement

      1. 14.1 Wijzigingen van het reglement worden aangebracht door verantwoordelijke;
       14.2 De wijzigingen in het reglement zijn van kracht vier weken nadat ze bekend zijn gemaakt aan
       betrokkenen;
       14.3 Dit reglement

      1. Voorwaarden voor rechtmatige verwerking
       Teneinde de verwerking van persoonsgegevens van cliënten en medewerkers te voorzien van een
       rechtmatige basis zal Levenswerk zich aan de volgende regels houden:
       5.1. Persoonsgegevens worden in overeenstemming met dit reglement op behoorlijke en
       zorgvuldige wijze verwerkt (conform de AVG);
       5.2. Persoonsgegevens worden niet verder verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de
       doeleinden waarvoor ze zijn verkregen (conform de AVG);
       5.3. Persoonsgegevens worden slechts verwerkt voor zover zij, gelet op de doeleinden waarvoor
       zij worden verzameld of worden verwerkt, toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig
       zijn (conform de AVG). Dit betekent dat de registratie van de persoonsgegevens moet passen
       binnen het voor die registratie omschreven doel, alsmede dat de aard en de omvang van de
       verzamelde gegevens dusdanig is, dat het doel van de registratie daarmee wordt
       bewerkstelligd;

     5.4. De verwerkingsverantwoordelijke is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de
     verwerking van persoonsgegevens. Zijn handelwijze met betrekking tot de verwerking van de
     persoonsgegevens en de verstrekking van gegevens wordt beperkt door dit reglement. De
     verantwoordelijke is aansprakelijk voor de eventuele schade als gevolg van het niet naleven
     van dit reglement;
     5.5. De verantwoordelijke heeft de plicht ervoor zorg te dragen dat een niet aan zijn rechtstreeks
     gezag onderworpen bewerker van de persoonsgegevens zich contractueel gebonden weet
     aan dit reglement.

      1. Verwerking van persoonsgegevens en informeren van betrokkene
       6.1. Persoonsgegevens betreffende iemands gezondheid, handicap of beperking mogen slechts
       worden verwerkt indien de betrokkene voor deze verwerking zijn ondubbelzinnige
       toestemming heeft verleend.
       6.2. Levenswerk maakt uitsluitend gebruik van persoonsgegevens waar de betrokkene
       toestemming voor heeft gegeven.
       6.3. De verantwoordelijke informeert elke betrokkene die ingeschreven staat over de wijze
       waarop Levenswerk met de persoonsgegevens omgaat. Voor uitwisseling van
       persoonsgegevens tussen medewerkers van Levenswerk is geen expliciete toestemming van
       betrokkene vereist voor zover deze uitwisseling van belang is voor de uitvoering van de
       overeenkomst tussen betrokkene en Levenswerk.
       6.4. De volgende gegevens worden vastgelegd door Levenswerk:
       Cliënten (Nieuwe) Medewerkers
        NAW gegevens
        NAW gegevens contactpersoon
        Bankrekeningnummer
        Burgerservicenummer
        Gegevens over gezondheid
        Rapportages over verleende zorg

      NAW gegevens
      CV
      Motivatiebrief
      Inkomensgegevens zoals
     loonstrook en jaaropgave
      Opleiding/certificaten
      VOG
      Gegevens over functioneren en
     beoordelen


      1. Verstrekken van persoonsgegevens aan derden
       7.1. Voor de verwerking van persoonsgegevens die bestaat uit het verstrekken van
       persoonsgegevens aan personen buiten Levenswerk of aan andere instellingen is de
       toestemming van betrokkene vereist. Voor de gevallen waarin aan dit vereiste niet behoeft te
       voldaan volgt Levenswerk de regeling in de WGBO (art. 7:457 BW). Dit betekent dat geen
       toestemming is vereist indien de verstrekking plaatsvindt op grond van een wettelijk
       voorschrift (lid 1), aan de vertegenwoordiger van de betrokkene of aan anderen die
       rechtstreeks zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst met betrokkene als
       bedoeld in lid 2 van art. 7:457 BW.
       7.2. Levenswerk verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.
      2. Recht op inzage en afschrift van opgenomen persoonsgegevens 8.1. De betrokkene heeft het recht kennis te nemen van de op zijn persoon betrekking hebbende verwerkte gegevens (recht op inzage); 8.2. De gevraagde inzage en/of het gevraagde afschrift zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken, plaatsvinden respectievelijk worden verstrekt; 8.3. Recht op inzage kan worden geweigerd of beperkt als het een onevenredig nadeel voor een derde met zich meebrengt (bijvoorbeeld wanneer zich in het dossier ook persoonsgegevens van familieleden bevinden). Een besluit tot weigering of beperking van inzage en afschrift wordt genomen door de directie van Levenswerk. 
      3. Recht op aanvulling, correctie of verwijdering van opgenomen persoonsgegevens
      1. 9.1. Op uitdrukkelijk verzoek van de betrokkene worden de verzamelde persoonsgegevens
       aangevuld, gecorrigeerd, afgeschermd voor derden of verwijderd/vernietigd;
       9.2. De betrokkene kan verzoeken om correctie van op hem betrekking hebbende gegevens indien
       deze feitelijk onjuist, voor het doel van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn,
       dan wel in strijd met een wettelijk voorschrift, in de verwerking voorkomen. Correcties
       moeten door Levenswerk worden doorgegeven aan derden, indien zij de onjuiste
       gegevens hebben ontvangen;
       9.3. De betrokkene kan het verzoek om inzage, aanvulling, correctie of verwijdering indienen door
       een mail te sturen naar de functionaris gegevensbescherming, judith@levenswerk.net.
       9.4. De verantwoordelijke bericht de verzoeker binnen vier weken na ontvangst van het
       schriftelijke verzoek tot aanvulling, correctie, afscherming of verwijdering/vernietiging in
       hoeverre hij daaraan wil voldoen. Niet gehonoreerde verzoeken worden schriftelijk
       gemotiveerd;

     9.5. Een gehonoreerd verzoek tot verwijdering/vernietiging van gegevens wordt binnen drie
     maanden na honorering uitgevoerd.

      1. Bewaartermijn
       10.1. Levenswerk bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel
       waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
       10.2. Bewaartermijnen van persoonsgegevens:
       Processen Maximale bewaartermijn
       Sollicitatie procedure 4 weken
       Indiensttreding arbeidsovereenkomst 2 jaar
       Verzuimbeheer 2 jaar
       Cliënten administratie 20 jaar
       Processen Minimale bewaartermijn
       Salarisafspraken en arbeidsvoorwaarden 7 jaar
       Loonbelasting en identiteitsbewijzen 5 jaar
       Debiteuren- en crediteurenadministratie 7 jaar

      1. Beveiliging
       De AVG verplicht de verantwoordelijke technische- en organisatorische maatregelen te nemen om
       persoonsgegevens tegen onbevoegde inzage te beschermen.
       De volgende bepalingen gelden ter beveiliging van persoonsgegevens:
       10.1. Er worden niet meer persoonsgegevens verzameld dan nodig zijn voor het doel van de
       verzameling;
       10.2. Alleen direct betrokken medewerkers hebben inzage in persoonsgegevens;
       10.3. Alle persoonsgegevens zijn opgeborgen in afsluitbare kasten, laden, ruimten;
       10.4. Elektronisch opgeslagen persoonsgegevens zijn alleen na ingeven van een persoonlijk
       wachtwoord in te zien;
       10.5. Elektronisch opgeslagen gegevens worden versleuteld verzonden;
       10.6. Medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht betreffende persoonsgegevens.
       In dit kader wordt onder de term ‘medewerkers’ eveneens begrepen: invalkrachten en
       stagiaires. Hierbij geldt de aanvullende bepaling dat op de verantwoordelijke de
       verantwoordelijkheid rust deze categorie medewerkers expliciet en nadrukkelijk bekend te
       maken met het van kracht zijn van dit reglement.

      1. Datalekken
       Vanaf 1 januari 2016 is de meldplicht datalekken van kracht. Deze meldplicht houdt in dat
       zorgorganisaties een datalek van persoonsgegevens verplicht moeten melden aan de Autoriteit
       Persoonsgegevens (voorheen Autoriteit Persoonsgegevens) en in sommige gevallen ook aan de
       betrokken personen.
       Bij een datalek vallen gegevens (data) in handen van derden die daar geen toegang toe zouden mogen
       hebben. Wanneer er sprake is van een datalek maakt Levenswerk vervolgens een afweging of daarvan
       een melding gemaakt moet worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
       12.1. Allereerst Levenswerk bekijkt of er sprake is van een datalek van persoonsgegevens.
       Wanneer het alleen om gegevens van de organisatie gaat hoeft er namelijk niet gemeld te
       worden. Bij persoonsgegevens moet er sprake zijn van een kans op nadelige gevolgen voor
       de bescherming van deze persoonsgegevens.
       12.2. Levenswerk kijkt vervolgens om wat voor soort gegevens het gaat. Er moet een melding
       gemaakt worden als er sprake is van veel gegevens en/of er sprake is van gevoelige
       informatie. Bijvoorbeeld data over iemands geloof, financiële gegevens, medische gegevens,
       psychologische gegevens, wachtwoorden en gegevens die gebruikt kunnen worden voor
       identiteitsfraude (zoals biometrische gegevens, BSN-nummer). Melden bij de Autoriteit
       Persoonsgegevens wordt gedaan binnen 72 uur.
       12.3. Levenswerk maakt een aparte afweging voor het melden aan de betrokken personen.
       Wanneer er melding gedaan wordt aan de betrokken personen moet er ook altijd een
       melding doen aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Een melding aan de betrokken personen
       is nodig als er misbruik gemaakt kan worden van de gegevens. Bijvoorbeeld wanneer
       medische gegevens van een beroemd persoon gelekt zijn en deze mogelijk gepubliceerd
       zullen worden. De persoon kan zich hier dan goed op voorbereiden en eventueel
       maatregelen nemen. Levenswerk meldt dit dan ook zo snel mogelijk!
       Maatregelen om datalekken binnen Levenswerk te voorkomen
        Een goede beveiliging van gevoelige gegevens door versleuteling (encryptie). Daarmee wordt
       voorkomen dat er gegevens na een lek te herleiden zijn tot een persoon.
        Voorkomen dat medewerkers persoonsgegevens verspreiden via de e-mail en/of
       Clouddiensten waar geen contract mee is afgesloten zoals Dropbox.
        Medewerkers geïnformeerd die met persoonsgegevens omgaan over de meldplicht
       persoonsgegevens.
        Levenswerk heeft afspraken over voorkomen datalek met andere organisaties waarmee wordt
       samengewerkt en persoonsgegevens worden uitgewisseld.
        Levenswerk beschikt overeen draaiboek voor het moment dat zich een datalek voordoet.
        Verantwoordelijke aangewezen voor het besluit over het melden en de melding zelf van een
       mogelijk datalek.

      1. Klachten /bezwaarmogelijkheden
       Indien de betrokkene van mening is dat de bepalingen van dit reglement niet worden nageleefd of
       andere reden heeft tot klagen, kan hij zich wenden tot:
       13.1. De verantwoordelijke;
       13.2. De leidinggevende van de verantwoordelijke, waarbij de interne klachtenregeling van
       Levenswerk van toepassing is;
       13.3. Het Autoriteit Persoonsgegevens, met een verzoek een onderzoek in te stellen of de wijze
       van gegevensverwerking door de verantwoordelijke in overeenstemming is met de Wet
       bescherming persoonsgegevens, dan wel gebruik te maken van de AVG neergelegde

     beroepsmogelijkheden. (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-
     persoonsgegevens/informatie-en-meldpunt-privacy

     14; Wijzigingen, inwerkingtreding en inzage van dit reglement

      1. 14.1 Wijzigingen van het reglement worden aangebracht door verantwoordelijke;
       14.2 De wijzigingen in het reglement zijn van kracht vier weken nadat ze bekend zijn gemaakt aan
       betrokkenen;
       14.3 Dit reglement

      1. Verstrekken van persoonsgegevens aan derden
       7.1. Voor de verwerking van persoonsgegevens die bestaat uit het verstrekken van
       persoonsgegevens aan personen buiten Levenswerk of aan andere instellingen is de
       toestemming van betrokkene vereist. Voor de gevallen waarin aan dit vereiste niet behoeft te
       voldaan volgt Levenswerk de regeling in de WGBO (art. 7:457 BW). Dit betekent dat geen
       toestemming is vereist indien de verstrekking plaatsvindt op grond van een wettelijk
       voorschrift (lid 1), aan de vertegenwoordiger van de betrokkene of aan anderen die
       rechtstreeks zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst met betrokkene als
       bedoeld in lid 2 van art. 7:457 BW.
       7.2. Levenswerk verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.
      2. Recht op inzage en afschrift van opgenomen persoonsgegevens 8.1. De betrokkene heeft het recht kennis te nemen van de op zijn persoon betrekking hebbende verwerkte gegevens (recht op inzage); 8.2. De gevraagde inzage en/of het gevraagde afschrift zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken, plaatsvinden respectievelijk worden verstrekt; 8.3. Recht op inzage kan worden geweigerd of beperkt als het een onevenredig nadeel voor een derde met zich meebrengt (bijvoorbeeld wanneer zich in het dossier ook persoonsgegevens van familieleden bevinden). Een besluit tot weigering of beperking van inzage en afschrift wordt genomen door de directie van Levenswerk. 
      3. Recht op aanvulling, correctie of verwijdering van opgenomen persoonsgegevens
      1. 9.1. Op uitdrukkelijk verzoek van de betrokkene worden de verzamelde persoonsgegevens
       aangevuld, gecorrigeerd, afgeschermd voor derden of verwijderd/vernietigd;
       9.2. De betrokkene kan verzoeken om correctie van op hem betrekking hebbende gegevens indien
       deze feitelijk onjuist, voor het doel van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn,
       dan wel in strijd met een wettelijk voorschrift, in de verwerking voorkomen. Correcties
       moeten door Levenswerk worden doorgegeven aan derden, indien zij de onjuiste
       gegevens hebben ontvangen;
       9.3. De betrokkene kan het verzoek om inzage, aanvulling, correctie of verwijdering indienen door
       een mail te sturen naar de functionaris gegevensbescherming, judith@levenswerk.net.
       9.4. De verantwoordelijke bericht de verzoeker binnen vier weken na ontvangst van het
       schriftelijke verzoek tot aanvulling, correctie, afscherming of verwijdering/vernietiging in
       hoeverre hij daaraan wil voldoen. Niet gehonoreerde verzoeken worden schriftelijk
       gemotiveerd;

     9.5. Een gehonoreerd verzoek tot verwijdering/vernietiging van gegevens wordt binnen drie
     maanden na honorering uitgevoerd.

       1. Bewaartermijn
        10.1. Levenswerk bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel
        waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
        10.2. Bewaartermijnen van persoonsgegevens:
        Processen Maximale bewaartermijn
        Sollicitatie procedure 4 weken
        Indiensttreding arbeidsovereenkomst 2 jaar
        Verzuimbeheer 2 jaar
        Cliënten administratie 20 jaar
        Processen Minimale bewaartermijn
        Salarisafspraken en arbeidsvoorwaarden 7 jaar
        Loonbelasting en identiteitsbewijzen 5 jaar
        Debiteuren- en crediteurenadministratie 7 jaar

       1. Beveiliging
        De AVG verplicht de verantwoordelijke technische- en organisatorische maatregelen te nemen om
        persoonsgegevens tegen onbevoegde inzage te beschermen.
        De volgende bepalingen gelden ter beveiliging van persoonsgegevens:
        10.1. Er worden niet meer persoonsgegevens verzameld dan nodig zijn voor het doel van de
        verzameling;
        10.2. Alleen direct betrokken medewerkers hebben inzage in persoonsgegevens;
        10.3. Alle persoonsgegevens zijn opgeborgen in afsluitbare kasten, laden, ruimten;
        10.4. Elektronisch opgeslagen persoonsgegevens zijn alleen na ingeven van een persoonlijk
        wachtwoord in te zien;
        10.5. Elektronisch opgeslagen gegevens worden versleuteld verzonden;
        10.6. Medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht betreffende persoonsgegevens.
        In dit kader wordt onder de term ‘medewerkers’ eveneens begrepen: invalkrachten en
        stagiaires. Hierbij geldt de aanvullende bepaling dat op de verantwoordelijke de
        verantwoordelijkheid rust deze categorie medewerkers expliciet en nadrukkelijk bekend te
        maken met het van kracht zijn van dit reglement.

        1. Datalekken
         Vanaf 1 januari 2016 is de meldplicht datalekken van kracht. Deze meldplicht houdt in dat
         zorgorganisaties een datalek van persoonsgegevens verplicht moeten melden aan de Autoriteit
         Persoonsgegevens (voorheen Autoriteit Persoonsgegevens) en in sommige gevallen ook aan de
         betrokken personen.
         Bij een datalek vallen gegevens (data) in handen van derden die daar geen toegang toe zouden mogen
         hebben. Wanneer er sprake is van een datalek maakt Levenswerk vervolgens een afweging of daarvan
         een melding gemaakt moet worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
         12.1. Allereerst Levenswerk bekijkt of er sprake is van een datalek van persoonsgegevens.
         Wanneer het alleen om gegevens van de organisatie gaat hoeft er namelijk niet gemeld te
         worden. Bij persoonsgegevens moet er sprake zijn van een kans op nadelige gevolgen voor
         de bescherming van deze persoonsgegevens.
         12.2. Levenswerk kijkt vervolgens om wat voor soort gegevens het gaat. Er moet een melding
         gemaakt worden als er sprake is van veel gegevens en/of er sprake is van gevoelige
         informatie. Bijvoorbeeld data over iemands geloof, financiële gegevens, medische gegevens,
         psychologische gegevens, wachtwoorden en gegevens die gebruikt kunnen worden voor
         identiteitsfraude (zoals biometrische gegevens, BSN-nummer). Melden bij de Autoriteit
         Persoonsgegevens wordt gedaan binnen 72 uur.
         12.3. Levenswerk maakt een aparte afweging voor het melden aan de betrokken personen.
         Wanneer er melding gedaan wordt aan de betrokken personen moet er ook altijd een
         melding doen aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Een melding aan de betrokken personen
         is nodig als er misbruik gemaakt kan worden van de gegevens. Bijvoorbeeld wanneer
         medische gegevens van een beroemd persoon gelekt zijn en deze mogelijk gepubliceerd
         zullen worden. De persoon kan zich hier dan goed op voorbereiden en eventueel
         maatregelen nemen. Levenswerk meldt dit dan ook zo snel mogelijk!
         Maatregelen om datalekken binnen Levenswerk te voorkomen
          Een goede beveiliging van gevoelige gegevens door versleuteling (encryptie). Daarmee wordt
         voorkomen dat er gegevens na een lek te herleiden zijn tot een persoon.
          Voorkomen dat medewerkers persoonsgegevens verspreiden via de e-mail en/of
         Clouddiensten waar geen contract mee is afgesloten zoals Dropbox.
          Medewerkers geïnformeerd die met persoonsgegevens omgaan over de meldplicht
         persoonsgegevens.
          Levenswerk heeft afspraken over voorkomen datalek met andere organisaties waarmee wordt
         samengewerkt en persoonsgegevens worden uitgewisseld.
          Levenswerk beschikt overeen draaiboek voor het moment dat zich een datalek voordoet.
          Verantwoordelijke aangewezen voor het besluit over het melden en de melding zelf van een
         mogelijk datalek.

         1. Klachten /bezwaarmogelijkheden
          Indien de betrokkene van mening is dat de bepalingen van dit reglement niet worden nageleefd of
          andere reden heeft tot klagen, kan hij zich wenden tot:
          13.1. De verantwoordelijke;
          13.2. De leidinggevende van de verantwoordelijke, waarbij de interne klachtenregeling van
          Levenswerk van toepassing is;
          13.3. Het Autoriteit Persoonsgegevens, met een verzoek een onderzoek in te stellen of de wijze
          van gegevensverwerking door de verantwoordelijke in overeenstemming is met de Wet
          bescherming persoonsgegevens, dan wel gebruik te maken van de AVG neergelegde

        beroepsmogelijkheden. (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-
        persoonsgegevens/informatie-en-meldpunt-privacy

        14; Wijzigingen, inwerkingtreding en inzage van dit reglement

         1. 14.1 Wijzigingen van het reglement worden aangebracht door verantwoordelijke;
          14.2 De wijzigingen in het reglement zijn van kracht vier weken nadat ze bekend zijn gemaakt aan
          betrokkenen;
          14.3 Dit reglement

         1. Voorwaarden voor rechtmatige verwerking
          Teneinde de verwerking van persoonsgegevens van cliënten en medewerkers te voorzien van een
          rechtmatige basis zal Levenswerk zich aan de volgende regels houden:
          5.1. Persoonsgegevens worden in overeenstemming met dit reglement op behoorlijke en
          zorgvuldige wijze verwerkt (conform de AVG);
          5.2. Persoonsgegevens worden niet verder verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de
          doeleinden waarvoor ze zijn verkregen (conform de AVG);
          5.3. Persoonsgegevens worden slechts verwerkt voor zover zij, gelet op de doeleinden waarvoor
          zij worden verzameld of worden verwerkt, toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig
          zijn (conform de AVG). Dit betekent dat de registratie van de persoonsgegevens moet passen
          binnen het voor die registratie omschreven doel, alsmede dat de aard en de omvang van de
          verzamelde gegevens dusdanig is, dat het doel van de registratie daarmee wordt
          bewerkstelligd;

        5.4. De verwerkingsverantwoordelijke is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de
        verwerking van persoonsgegevens. Zijn handelwijze met betrekking tot de verwerking van de
        persoonsgegevens en de verstrekking van gegevens wordt beperkt door dit reglement. De
        verantwoordelijke is aansprakelijk voor de eventuele schade als gevolg van het niet naleven
        van dit reglement;
        5.5. De verantwoordelijke heeft de plicht ervoor zorg te dragen dat een niet aan zijn rechtstreeks
        gezag onderworpen bewerker van de persoonsgegevens zich contractueel gebonden weet
        aan dit reglement.

         1. Verwerking van persoonsgegevens en informeren van betrokkene
          6.1. Persoonsgegevens betreffende iemands gezondheid, handicap of beperking mogen slechts
          worden verwerkt indien de betrokkene voor deze verwerking zijn ondubbelzinnige
          toestemming heeft verleend.
          6.2. Levenswerk maakt uitsluitend gebruik van persoonsgegevens waar de betrokkene
          toestemming voor heeft gegeven.
          6.3. De verantwoordelijke informeert elke betrokkene die ingeschreven staat over de wijze
          waarop Levenswerk met de persoonsgegevens omgaat. Voor uitwisseling van
          persoonsgegevens tussen medewerkers van Levenswerk is geen expliciete toestemming van
          betrokkene vereist voor zover deze uitwisseling van belang is voor de uitvoering van de
          overeenkomst tussen betrokkene en Levenswerk.
          6.4. De volgende gegevens worden vastgelegd door Levenswerk:
          Cliënten (Nieuwe) Medewerkers
           NAW gegevens
           NAW gegevens contactpersoon
           Bankrekeningnummer
           Burgerservicenummer
           Gegevens over gezondheid
           Rapportages over verleende zorg

         NAW gegevens
         CV
         Motivatiebrief
         Inkomensgegevens zoals
        loonstrook en jaaropgave
         Opleiding/certificaten
         VOG
         Gegevens over functioneren en
        beoordelen


         1. Verstrekken van persoonsgegevens aan derden
          7.1. Voor de verwerking van persoonsgegevens die bestaat uit het verstrekken van
          persoonsgegevens aan personen buiten Levenswerk of aan andere instellingen is de
          toestemming van betrokkene vereist. Voor de gevallen waarin aan dit vereiste niet behoeft te
          voldaan volgt Levenswerk de regeling in de WGBO (art. 7:457 BW). Dit betekent dat geen
          toestemming is vereist indien de verstrekking plaatsvindt op grond van een wettelijk
          voorschrift (lid 1), aan de vertegenwoordiger van de betrokkene of aan anderen die
          rechtstreeks zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst met betrokkene als
          bedoeld in lid 2 van art. 7:457 BW.
          7.2. Levenswerk verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.
         2. Recht op inzage en afschrift van opgenomen persoonsgegevens 8.1. De betrokkene heeft het recht kennis te nemen van de op zijn persoon betrekking hebbende verwerkte gegevens (recht op inzage); 8.2. De gevraagde inzage en/of het gevraagde afschrift zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken, plaatsvinden respectievelijk worden verstrekt; 8.3. Recht op inzage kan worden geweigerd of beperkt als het een onevenredig nadeel voor een derde met zich meebrengt (bijvoorbeeld wanneer zich in het dossier ook persoonsgegevens van familieleden bevinden). Een besluit tot weigering of beperking van inzage en afschrift wordt genomen door de directie van Levenswerk. 
         3. Recht op aanvulling, correctie of verwijdering van opgenomen persoonsgegevens
         1. 9.1. Op uitdrukkelijk verzoek van de betrokkene worden de verzamelde persoonsgegevens
          aangevuld, gecorrigeerd, afgeschermd voor derden of verwijderd/vernietigd;
          9.2. De betrokkene kan verzoeken om correctie van op hem betrekking hebbende gegevens indien
          deze feitelijk onjuist, voor het doel van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn,
          dan wel in strijd met een wettelijk voorschrift, in de verwerking voorkomen. Correcties
          moeten door Levenswerk worden doorgegeven aan derden, indien zij de onjuiste
          gegevens hebben ontvangen;
          9.3. De betrokkene kan het verzoek om inzage, aanvulling, correctie of verwijdering indienen door
          een mail te sturen naar de functionaris gegevensbescherming, judith@levenswerk.net.
          9.4. De verantwoordelijke bericht de verzoeker binnen vier weken na ontvangst van het
          schriftelijke verzoek tot aanvulling, correctie, afscherming of verwijdering/vernietiging in
          hoeverre hij daaraan wil voldoen. Niet gehonoreerde verzoeken worden schriftelijk
          gemotiveerd;

        9.5. Een gehonoreerd verzoek tot verwijdering/vernietiging van gegevens wordt binnen drie
        maanden na honorering uitgevoerd.

         1. Bewaartermijn
          10.1. Levenswerk bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel
          waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
          10.2. Bewaartermijnen van persoonsgegevens:
          Processen Maximale bewaartermijn
          Sollicitatie procedure 4 weken
          Indiensttreding arbeidsovereenkomst 2 jaar
          Verzuimbeheer 2 jaar
          Cliënten administratie 20 jaar
          Processen Minimale bewaartermijn
          Salarisafspraken en arbeidsvoorwaarden 7 jaar
          Loonbelasting en identiteitsbewijzen 5 jaar
          Debiteuren- en crediteurenadministratie 7 jaar

         1. Beveiliging
          De AVG verplicht de verantwoordelijke technische- en organisatorische maatregelen te nemen om
          persoonsgegevens tegen onbevoegde inzage te beschermen.
          De volgende bepalingen gelden ter beveiliging van persoonsgegevens:
          10.1. Er worden niet meer persoonsgegevens verzameld dan nodig zijn voor het doel van de
          verzameling;
          10.2. Alleen direct betrokken medewerkers hebben inzage in persoonsgegevens;
          10.3. Alle persoonsgegevens zijn opgeborgen in afsluitbare kasten, laden, ruimten;
          10.4. Elektronisch opgeslagen persoonsgegevens zijn alleen na ingeven van een persoonlijk
          wachtwoord in te zien;
          10.5. Elektronisch opgeslagen gegevens worden versleuteld verzonden;
          10.6. Medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht betreffende persoonsgegevens.
          In dit kader wordt onder de term ‘medewerkers’ eveneens begrepen: invalkrachten en
          stagiaires. Hierbij geldt de aanvullende bepaling dat op de verantwoordelijke de
          verantwoordelijkheid rust deze categorie medewerkers expliciet en nadrukkelijk bekend te
          maken met het van kracht zijn van dit reglement.

         1. Datalekken
          Vanaf 1 januari 2016 is de meldplicht datalekken van kracht. Deze meldplicht houdt in dat
          zorgorganisaties een datalek van persoonsgegevens verplicht moeten melden aan de Autoriteit
          Persoonsgegevens (voorheen Autoriteit Persoonsgegevens) en in sommige gevallen ook aan de
          betrokken personen.
          Bij een datalek vallen gegevens (data) in handen van derden die daar geen toegang toe zouden mogen
          hebben. Wanneer er sprake is van een datalek maakt Levenswerk vervolgens een afweging of daarvan
          een melding gemaakt moet worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
          12.1. Allereerst Levenswerk bekijkt of er sprake is van een datalek van persoonsgegevens.
          Wanneer het alleen om gegevens van de organisatie gaat hoeft er namelijk niet gemeld te
          worden. Bij persoonsgegevens moet er sprake zijn van een kans op nadelige gevolgen voor
          de bescherming van deze persoonsgegevens.
          12.2. Levenswerk kijkt vervolgens om wat voor soort gegevens het gaat. Er moet een melding
          gemaakt worden als er sprake is van veel gegevens en/of er sprake is van gevoelige
          informatie. Bijvoorbeeld data over iemands geloof, financiële gegevens, medische gegevens,
          psychologische gegevens, wachtwoorden en gegevens die gebruikt kunnen worden voor
          identiteitsfraude (zoals biometrische gegevens, BSN-nummer). Melden bij de Autoriteit
          Persoonsgegevens wordt gedaan binnen 72 uur.
          12.3. Levenswerk maakt een aparte afweging voor het melden aan de betrokken personen.
          Wanneer er melding gedaan wordt aan de betrokken personen moet er ook altijd een
          melding doen aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Een melding aan de betrokken personen
          is nodig als er misbruik gemaakt kan worden van de gegevens. Bijvoorbeeld wanneer
          medische gegevens van een beroemd persoon gelekt zijn en deze mogelijk gepubliceerd
          zullen worden. De persoon kan zich hier dan goed op voorbereiden en eventueel
          maatregelen nemen. Levenswerk meldt dit dan ook zo snel mogelijk!
          Maatregelen om datalekken binnen Levenswerk te voorkomen
           Een goede beveiliging van gevoelige gegevens door versleuteling (encryptie). Daarmee wordt
          voorkomen dat er gegevens na een lek te herleiden zijn tot een persoon.
           Voorkomen dat medewerkers persoonsgegevens verspreiden via de e-mail en/of
          Clouddiensten waar geen contract mee is afgesloten zoals Dropbox.
           Medewerkers geïnformeerd die met persoonsgegevens omgaan over de meldplicht
          persoonsgegevens.
           Levenswerk heeft afspraken over voorkomen datalek met andere organisaties waarmee wordt
          samengewerkt en persoonsgegevens worden uitgewisseld.
           Levenswerk beschikt overeen draaiboek voor het moment dat zich een datalek voordoet.
           Verantwoordelijke aangewezen voor het besluit over het melden en de melding zelf van een
          mogelijk datalek.

         1. Klachten /bezwaarmogelijkheden
          Indien de betrokkene van mening is dat de bepalingen van dit reglement niet worden nageleefd of
          andere reden heeft tot klagen, kan hij zich wenden tot:
          13.1. De verantwoordelijke;
          13.2. De leidinggevende van de verantwoordelijke, waarbij de interne klachtenregeling van
          Levenswerk van toepassing is;
          13.3. Het Autoriteit Persoonsgegevens, met een verzoek een onderzoek in te stellen of de wijze
          van gegevensverwerking door de verantwoordelijke in overeenstemming is met de Wet
          bescherming persoonsgegevens, dan wel gebruik te maken van de AVG neergelegde

        beroepsmogelijkheden. (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-
        persoonsgegevens/informatie-en-meldpunt-privacy

        14; Wijzigingen, inwerkingtreding en inzage van dit reglement

         1. 14.1 Wijzigingen van het reglement worden aangebracht door verantwoordelijke;
          14.2 De wijzigingen in het reglement zijn van kracht vier weken nadat ze bekend zijn gemaakt aan
          betrokkenen;
          14.3 Dit reglement

        Het laatste nieuws